Dodacie podmienky

6.1. Ak nebolo dohodnuté inak je predávajúci povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim a zaplatením kúpnej ceny za tovar aj vrátane ceny za dopravu tovaru, pričom zvyčajné doby doručenia tovaru kupujúcemu, ceny za dopravu a podmienky sú uvedené v tabuľke č. 1 (Doručenie tovaru). Túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.
6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar pri dodaní neprevezme v lehote stanovenej lokálnym poskytovateľom doručovacích služieb, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 EUR (slovom: päť EUR) a vedľa toho, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy
6.3. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala iná ním poverená osoba. Tretia osoba poverená kupujúcim na prevzatie tovaru je povinná dopravcovi predložiť číslo objednávky a doklad totožnosti.
6.4. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru.
6.5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku (obal tovaru), bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí nekompletnosť balenia, alebo že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je kupujúci oprávnený odoprieť prijatie zásielky. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.
6.6. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 48 hodín od doručenia tovaru.
6.7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 6.1. Všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v zmysle bodu 11.12. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
6.8. Spolu s tovarom bude kupujúcemu doručená aj faktúra.

KRAJINALOKÁLNY PREPRAVCADOBA DODANIACENA DOPRAVY PRI OBJEDNÁVKE
(pracovné dni)DO 80 €NAD 80 €NAD 100 €
RAKÚSKODPD2 – 3 dni5.00 €FREEFREE
POĽSKODPD2 – 3 dni5.00 €FREEFREE
MAĎARSKODPD2 – 3 dni5.00 €FREEFREE
ČESKOČESKÁ POŠTA1 – 3 dni5.00 €FREEFREE
SLOVENSKOSLOVENSKÁ POŠTA1 – 2 dni5.00 €FREEFREE
RUMUNSKOFAN Courier2 – 4 dni5.00 €FREEFREE
BULHARSKOSPEEDY4 – 6 dní5.00 €FREEFREE
VEĽKÁ BRITÁNIAHERMES4 – 6 dní5.00 €FREEFREE
FRANCÚZSKOCOLISSIMO3 – 6 dní10.00 €5.00 €FREE
ÍRSKOHERMES3 – 5 dní10.00 €5.00 €FREE
TALIANSKOGLS2 – 4 dni10.00 €5.00 €FREE
SLOVINSKOGLS2 – 4 dni10.00 €5.00 €FREE
CHORVÁTSKOGLS4 – 6 dní10.00 €5.00 €FREE
LUXEMBURSKOGLS4 – 6 dní10.00 €5.00 €FREE
BELGICKODPD4 – 6 dní10.00 €5.00 €FREE
HOLANDSKODPD4 – 6 dní10.00 €5.00 €FREE
DÁNSKODPD4 – 6 dní10.00 €5.00 €FREE
ŠVÉDSKOGLS4 – 6 dní10.00 €5.00 €FREE
FÍNSKOGLS4 – 6 dní10.00 €5.00 €FREE
LITVADPD3 – 6 dní10.00 €5.00 €FREE
LOTYŠSKODPD3 – 6 dní10.00 €5.00 €FREE
ESTÓNSKODPD3 – 6 dní10.00 €5.00 €FREE
GRÉCKOGLS4 – 6 dní10.00 €5.00 €FREE
ŠPANIELSKOGLS2 – 5 dní10.00 €5.00 €FREE
PORTUGALSKOGLS3 – 5 dní10.00 €5.00 €FREE
KRAJINAPLATOBNÁ METÓDA
SofortPayPalVisa, Visa Electron, Master Card,
Maestro, Unionpay (TrustPay)
NEMECKOxxx
RAKÚSKOxxx
POĽSKOxxx
MAĎARSKOxx
ČESKOxx
SLOVENSKOxx
RUMUNSKOxx
BULHARSKOxx
VEĽKÁ BRITÁNIAxxx
FRANCÚZSKOxx
ÍRSKOxx
TALIANSKOxxx
SLOVINSKOxx
CHORVÁTSKOxx
LUXEMBURSKOxx
BELGICKOxxx
HOLANDSKOxxx
DÁNSKOxx
ŠVÉDSKOxx
FÍNSKOxx
LITVAxx
LOTYŠSKOxx
ESTÓNSKOxx
GRÉCKOxx
ŠPANIELSKOxxx
PORTUGALSKOxx