Dodacie podmienky

6.1. Ak nebolo dohodnuté inak je predávajúci povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim a zaplatením kúpnej ceny za tovar aj vrátane ceny za dopravu tovaru, pričom zvyčajné doby doručenia tovaru kupujúcemu, ceny za dopravu a podmienky sú uvedené v tabuľke č. 1 (Doručenie tovaru). Túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.
6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar pri dodaní neprevezme v lehote stanovenej lokálnym poskytovateľom doručovacích služieb, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 EUR (slovom: päť EUR) a vedľa toho, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy
6.3. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala iná ním poverená osoba. Tretia osoba poverená kupujúcim na prevzatie tovaru je povinná dopravcovi predložiť číslo objednávky a doklad totožnosti.
6.4. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru.
6.5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku (obal tovaru), bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí nekompletnosť balenia, alebo že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je kupujúci oprávnený odoprieť prijatie zásielky. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.
6.6. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 48 hodín od doručenia tovaru.
6.7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 6.1. Všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v zmysle bodu 11.12. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
6.8. Spolu s tovarom bude kupujúcemu doručená aj faktúra.

KRAJINA LOKÁLNY PREPRAVCA DOBA DODANIA CENA DOPRAVY PRI OBJEDNÁVKE
(pracovné dni) DO 80 € NAD 80 € NAD 100 €
RAKÚSKO DPD 2 – 3 dni 5.00 € FREE FREE
POĽSKO DPD 2 – 3 dni 5.00 € FREE FREE
MAĎARSKO DPD 2 – 3 dni 5.00 € FREE FREE
ČESKO ČESKÁ POŠTA 1 – 3 dni 5.00 € FREE FREE
SLOVENSKO SLOVENSKÁ POŠTA 1 – 2 dni 5.00 € FREE FREE
RUMUNSKO FAN Courier 2 – 4 dni 5.00 € FREE FREE
BULHARSKO SPEEDY 4 – 6 dní 5.00 € FREE FREE
VEĽKÁ BRITÁNIA HERMES 4 – 6 dní 5.00 € FREE FREE
FRANCÚZSKO COLISSIMO 3 – 6 dní 10.00 € 5.00 € FREE
ÍRSKO HERMES 3 – 5 dní 10.00 € 5.00 € FREE
TALIANSKO GLS 2 – 4 dni 10.00 € 5.00 € FREE
SLOVINSKO GLS 2 – 4 dni 10.00 € 5.00 € FREE
CHORVÁTSKO GLS 4 – 6 dní 10.00 € 5.00 € FREE
LUXEMBURSKO GLS 4 – 6 dní 10.00 € 5.00 € FREE
BELGICKO DPD 4 – 6 dní 10.00 € 5.00 € FREE
HOLANDSKO DPD 4 – 6 dní 10.00 € 5.00 € FREE
DÁNSKO DPD 4 – 6 dní 10.00 € 5.00 € FREE
ŠVÉDSKO GLS 4 – 6 dní 10.00 € 5.00 € FREE
FÍNSKO GLS 4 – 6 dní 10.00 € 5.00 € FREE
LITVA DPD 3 – 6 dní 10.00 € 5.00 € FREE
LOTYŠSKO DPD 3 – 6 dní 10.00 € 5.00 € FREE
ESTÓNSKO DPD 3 – 6 dní 10.00 € 5.00 € FREE
GRÉCKO GLS 4 – 6 dní 10.00 € 5.00 € FREE
ŠPANIELSKO GLS 2 – 5 dní 10.00 € 5.00 € FREE
PORTUGALSKO GLS 3 – 5 dní 10.00 € 5.00 € FREE
KRAJINA PLATOBNÁ METÓDA
Sofort PayPal Visa, Visa Electron, Master Card,
Maestro, Unionpay (TrustPay)
NEMECKO x x x
RAKÚSKO x x x
POĽSKO x x x
MAĎARSKO x x
ČESKO x x
SLOVENSKO x x
RUMUNSKO x x
BULHARSKO x x
VEĽKÁ BRITÁNIA x x x
FRANCÚZSKO x x
ÍRSKO x x
TALIANSKO x x x
SLOVINSKO x x
CHORVÁTSKO x x
LUXEMBURSKO x x
BELGICKO x x x
HOLANDSKO x x x
DÁNSKO x x
ŠVÉDSKO x x
FÍNSKO x x
LITVA x x
LOTYŠSKO x x
ESTÓNSKO x x
GRÉCKO x x
ŠPANIELSKO x x x
PORTUGALSKO x x