Vrátenie / Výmena tovaru / Reklamácie

Pri nevhodne zvolenej veľkosti Vám tovar radi vymeníme.

Postup pri vrátení a výmene tovaru do 14 kalendárnych dní:
1. Nepoužitý tovar s visačkou vložte do pôvodnej neporušenej krabice spolu s kópiou faktúry.
2. Krabicu ktorá je súčasťou produktu vhodne zabaľte, aby pri preprave nedošlo k jej poškodeniu alebo poškodeniu jej obsahu. K tomuto účelu najlepšie poslúži obalová fólia, papier, igelitová taška či väčšia krabica. Neprelepujte prosím priamo pôvodnú krabicu od topánok, aby nebola znehodnotená. V prípade poškodenia krabice, ktorá je súčasťou produktu, vzniká predávajúcemu právo na náhradu škody vo výške 5 Eur (Slovom: päť Eur), o ktorú môže ponížiť celkovú sumu, ktorú má predávajúci povinnosť pri vrátení tovaru kupujúcemu poslať späť.
3. Zabalený tovar odošlite na adresu, ktorá je priradená ku krajine z ktorej chcete tovar odoslať podľa priloženej tabuľky č. 1 (Zoznam adries v jednotlivých krajinách Európy pre účely vrátenia, výmeny, alebo reklamovania zakúpeného tovaru) Pri uvádzaní adresy na balíku (podľa tabuľky č.1), je nevyhnutné uviesť aj jednotný identifikačný kód – ID 8716

4. Náklady spojené s balením a doručením tovaru na príslušnú adresu podľa tabuľky č. 1, adries určených pre vrátenie tovaru v danej krajine, znáša výhradne zákazník. Náklady na vrátenie zakúpeného tovaru sú v jednotlivých krajinách Európy rozdielne a rozdiel je najmä v tom, či v danej krajine je k dispozícii lokálna adresa pre vrátenie tovaru, alebo nie je. Zákazník podľa toho platí poštovné a balné buď iba v rámci svojej domovskej krajiny, alebo zákazník zo svojej krajiny posiela tovar až na koncovú adresu Fulfillmentu v Zlíne v Českej Republike, uvedenú v tabuľke č.1
V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku! V tom prípade nebude tovar prevzatý! (Doporučujeme zaslať tovar napríklad doporučene a poistiť na cenu tovaru.)
5. Na e-mail info@diawin.de nás informujte, že tovar zasielate späť a priložte vyplnený formulár o vrátení tovaru a odstúpení od zmluvy, prípadne o výmene tovaru, alebo naformulovaním vlastného jednoznačného vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. V e-maile prosím uveďte číslo objednávky a veľkosť (dĺžka a šírka), za akú chcete tovar vymeniť , prípadne číslo účtu, ak chcete tovar vrátiť.
Formuláre na odstúpenie od zmluvy a vrátenie / výmenu tovaru na stiahnutie nájdete TU
6. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

7. Pri vrátení a výmene tovaru si vyhradzujeme právo neprevziať tovar zakúpený na našom eshope a to ponožky a vložky do topánok, v prípade porušenia ich pôvodného obalu, a to z dôvodu ochrany zdravia a hygienických dôvodov, pre ktoré nie je možné takýto tovar ďalej predávať.
8. Výmena tovaru je závislá na aktuálnych skladových zásobách. Ak máme požadovaný tovar (model, veľkosť – dĺžka a šírka) na sklade, tovar zasielame obratom. Ak požadovaný tovar, za ktorý chcete pôvodne zakúpený tovar vymeniť, na sklade nemáme, postupujeme podľa bodu č. 6.
9. V doručenom balení s topánkami, nájdete okrem iného aj pribalené veľkostné makety pre určenie správnej dĺžky a šírky nôh, ktoré Vám v prípade výmeny veľkosti topánok, alebo ďalšieho nákupu slúžia na správne zmeranie nôh a tým aj upresnenie správnej veľkosti topánok pre Vás.
Po prijatí topánok vykonáme kontrolu tovaru a budeme Vás e-mailom informovať o očakávanom termíne vybavenia a o termíne odoslania tovaru späť na Vašu adresu uvedenú v pôvodnej objednávke.

AKÉ SÚ PODMIENKY, ABY BOLO MOŽNÉ TOVAR VYMENIŤ ALEBO VRÁTIŤ?
1) Tovar je nutné vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia, okrem doby určenej predávajúcim – dočasne predĺžená doba vrátenia tovaru z dôvodu Vianoc (Všetok tovar zakúpený do 20. 12. 2017 je možné vrátiť do 20. 1. 2018. Po dátume 20. 12. budú platiť štandardné podmienky pre vrátenie tovaru.)
2) Tovar musí byť nenosený a schopný ďalšieho predaja.
3) Tovar musí byť zabalený do pôvodného obalu, ktorý nesmie byť znehodnotený. (Napríklad prelepením lepiacou páskou, pre účel dopravy.)
4) Tovar nesmie byť z Vašej strany akokoľvek poškodený alebo znehodnotený.
Vo vlastnom záujme odporúčame balík poistiť vo výške ceny tovaru. (Túto službu Vám ponúknu na pošte pri odosielaní balíka). Ak bude balík stratený alebo znehodnotený pri preprave, budete môcť balík s podacím lístkom reklamovať a získať tak späť svoje peniaze.

Ako postupovať pri vráteni a výmene tovaru?

Zo všetkého najskôr je nutné si prečítať reklamačný poriadok, v ktorom sú uvedené všetky práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

REKLAMAČNÝ PORIADOK
1. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď, akonáhle sa vada objaví. Prípadné pokračovanie v používaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady a následné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.
2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
3. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou tovaru, t.j. dobou, po ktorú pri správnom používaní a správnom ošetrovaní, vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.
4. V prípade, že kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar nie je v zhode s objednaným tovarom alebo ak tovar vykazuje vadu, musí bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predajcu e-mailom, a to najneskôr do 48 hodín od prevzatia tovaru.
5. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru závada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.
6. Závadou sa rozumie zmena vlastností tovaru, ktorá je zapríčinená použitím nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržaním výrobnej technológie alebo nevhodného konštrukčného riešenia.
7. Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.
8. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré sa dali zistiť pri prebratí tovaru (chýbajúci tovar, mechanické poškodenie). Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
9. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť TJ Trade s.r.o. – Certified partner of Diawin Deutschland GmbH, prevádzkujúca e-shop www.diawin.eu, je oprávnená odmietnuť prevzatie tovaru k reklamačnému vybaveniu, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady obecnej hygieny (Vyhláška 91/1984 Zb., o opatrení proti prenosným chorobám).
10. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu.

10. Zákazník uplatňuje reklamáciu:
10.1. vyplneným reklamačným listom, ktorý je súčasťou balenia v krabici, alebo reklamačný formulár ktorý je k dispozícii na stiahnutie TU a zaslaním vyplneného reklamačného listu spolu s kópiou dokladu o nákupe tovaru a reklamovaným tovarom na adresu : TJ Trade s.r.o. – Certified partner of Diawin Deutschland GmbH, Čermeľská cesta 1, Košice 040 01, Slovakia.
10.2. mailom zaslaným na adresu info@diawin.eu, ktorý musí obsahovať informácie (meno a priezvisko kupujúceho, adresu, číslo objednávky, popis vady tovaru a spôsob akým sa vada prejavuje) a zaslaním reklamovaného tovaru spolu s kópiu dokladu o nákupe tovaru na adresu uvedenú v bode 10.1
11. Akonáhle nám reklamovaný tovar dorazí na uvedenú adresu, budete o tom informovaný prostredníctvom e-mailu a tiež začína plynúť lehota 30 dní na vybavenie reklamácie (prípadne po dohode lehota dlhšia). O všetkých podstatných aspektoch reklamácie, akými je napr. zaslanie tovaru distribútorovi na posúdenie či vybavenie reklamácie, budete opäť informovaný/á prostredníctvom e-mailu.
12. Reklamačné konanie sa končí odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku. Odvolanie voči výsledku riešenia reklamácie je možné podať do 14 dní od doručenia rozhodnutia.

POSTUP PRI REKLAMÁCII TOVARU
1. Reklamovaný tovar očistite (pozri bod č 9 v reklamačnom poriadku).
2. Očistený reklamovaný tovar zabaľte tak, aby pri preprave nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Pre tento prípad je najvhodnejšia krabica (nemusí to byť pôvodná krabica).
3. Reklamovaný tovar odošlite podľa náležitostí uvedených v bode č. 10. (Odporúčame zásielku poistiť vo výške ceny topánok.) V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku! V tom prípade nebude prevzatý!

KRAJINA ADRESA PRE VRÁTENIE / VÝMENU / REKLAMÁCIU TOVARU
NEMECKO ID – 8716, Asendia Deutschland GmbH, Frogman, Redcarstrasse 3, 53842 Troisdorf
RAKÚSKO ID – 8716, Gebrüder Weiss Paketdienst G.m.b.H., Industriezeile 2, 2100 Leobendorf
POĽSKO ID – 8716, Frogman s.r.o., Popiełuszki Jerzego, bł. ks. 28, 59-921 Sieniawka
MAĎARSKO ID – 8716, Frogman s.r.o., Szechenezi utca 44 – 46, 4110 Biharkeresztes
ČESKO ID – 8716, Frogman s.r.o., ulice Sedmdesátá 7045, 45.budova Svit, Zlín 76001, Czech Republic
SLOVENSKO CONEX TRADE s.r.o., Čermeľská cesta 1, 04001 Košice
RUMUNSKO ID – 8716, Frogman, Str. Borsului, Nr. 56, 410605 Oradea, Bihor
BULHARSKO ID – 8716, Speedy JSC, Sofia City Logistics Park, 22Abagar str., 1138 Sofia
VEĽKÁ BRITÁNIA ID – 8716, Huxloe Group, Unit 3, Henson Way, Telford Way Industrial Estate, Kettering, NN16 8PX
FRANCÚZSKO ID – 8716, Frogman nc/o, Asendia Germany – 832120, PFC ERSTEIN, 67150 ERSTEIN
ÍRSKO ID – 8716, FULFILLMENT, ulice Sedmdesátá 7045, 45.budova Svit, Zlín 76001, Czech Republic
TALIANSKO ID – 8716, FULFILLMENT, ulice Sedmdesátá 7045, 45.budova Svit, Zlín 76001, Czech Republic
SLOVINSKO ID – 8716, FULFILLMENT, ulice Sedmdesátá 7045, 45.budova Svit, Zlín 76001, Czech Republic
CHORVÁTSKO ID – 8716, FULFILLMENT, ulice Sedmdesátá 7045, 45.budova Svit, Zlín 76001, Czech Republic
LUXEMBURSKO ID – 8716, FULFILLMENT, ulice Sedmdesátá 7045, 45.budova Svit, Zlín 76001, Czech Republic
BELGICKO ID – 8716, FULFILLMENT, ulice Sedmdesátá 7045, 45.budova Svit, Zlín 76001, Czech Republic
HOLANDSKO ID – 8716, FULFILLMENT, ulice Sedmdesátá 7045, 45.budova Svit, Zlín 76001, Czech Republic
DÁNSKO ID – 8716, FULFILLMENT, ulice Sedmdesátá 7045, 45.budova Svit, Zlín 76001, Czech Republic
ŠVÉDSKO ID – 8716, FULFILLMENT, ulice Sedmdesátá 7045, 45.budova Svit, Zlín 76001, Czech Republic
FÍNSKO ID – 8716, FULFILLMENT, ulice Sedmdesátá 7045, 45.budova Svit, Zlín 76001, Czech Republic
LITVA ID – 8716, FULFILLMENT, ulice Sedmdesátá 7045, 45.budova Svit, Zlín 76001, Czech Republic
LOTYŠSKO ID – 8716, FULFILLMENT, ulice Sedmdesátá 7045, 45.budova Svit, Zlín 76001, Czech Republic
ESTÓNSKO ID – 8716, FULFILLMENT, ulice Sedmdesátá 7045, 45.budova Svit, Zlín 76001, Czech Republic
GRÉCKO ID – 8716, FULFILLMENT, ulice Sedmdesátá 7045, 45.budova Svit, Zlín 76001, Czech Republic
ŠPANIELSKO ID – 8716, FULFILLMENT, ulice Sedmdesátá 7045, 45.budova Svit, Zlín 76001, Czech Republic
PORTUGALSKO ID – 8716, FULFILLMENT, ulice Sedmdesátá 7045, 45.budova Svit, Zlín 76001, Czech Republic