Všeobecné obchodné podmienky

1. VYMEDZENIE POJMOV

Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

„Predávajúci“ je obchodná spoločnosť TJ Trade s.r.o. – Certified fulfillment partner of Diawin Deutschland GmbH,  IČO: 36830712 so sídlom Čermeľská cesta 1, Košice 040 01 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č. 20376/V, tel.: +421 55 633 74 391, mail: info@diawin.de

„Kupujúci“ je spotrebiteľ nakupujúci tovary od predávajúceho.

„Spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Podnikateľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a každý kupujúci, ktorý nemá postavenie spotrebiteľa, a to najmä:

a, osoba zapísaná v obchodnom registri,

b, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c,osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov;

„Orgán dozoru“ je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Ústredný Inšpektorát SOI, P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, tel. č.  +421 2/58 27 21 59, http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi .

„Reklamácia“ je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

Zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou sa riadi ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“).

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len” kúpna zmluva “) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len” kupujúci “) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.diawin.eu (ďalej len “webová stránka”), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len “webové rozhranie obchodu”).

2.2. Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od Všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok.

2.3. Kupujúci berie na vedomie, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

2.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o hlavných vlastnostiach tovaru, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil a že s ich obsahom vyjadruje súhlas. Kópia Všeobecných obchodných podmienok bude zaslaná kupujúcemu ako príloha potvrdenia objednávky na kupujúcim zadanú emailovú adresu.

2.5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzavreté medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

3.2. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim.

3.3. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy môže kupujúci realizovať vo forme:

3.3.1.  e-mailovej správy zaslanej predávajúcemu a/alebo

3.3.2.  vyplneného a odoslaného formulára a/alebo

3.3.3.  telefonickej objednávky (ďalej len “objednávka”).

3.4. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie zaslané predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”.

3.5. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho,

údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

3.6. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky od elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

3.7. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

3.8. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky uvádzané predávajúcim sú vrátane DPH.

4. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

4.1. Predávajúci je povinný:

4.1.1. dodať na základe potvrdenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

4.1.2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

4.1.3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

4.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4.4. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej na odber tovaru pri osobnom odbere tovaru v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou. Kupujúci s týmto právom predávajúceho súhlasí.

5. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

5.1. Kupujúci je povinný:

5.1.1.  prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

5.1.2.  zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane

nákladov na doručenie tovaru,

5.1.3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

5.1.4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

5.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

6. DODACIE PODMIENKY

6.1.  Tovar je vyrábaný na zákazku podľa špecifických potrieb kupujúceho.

6.2.  Ak nebolo dohodnuté inak je predávajúci povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar

dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

6.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve (záväznej akceptácii) vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o opätovné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve. Kupujúci s uvedeným právom predávajúceho bezvýhradne súhlasí.

6.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

6.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

6.7. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku (obal tovaru, ako aj samotný tovar), bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí nekompletnosť balenia, alebo že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho

prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť požiada potvrdiť dopravcu. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Ak dopravca odmietne potvrdiť škodový zápis je kupujúci oprávnený odoprieť prijatie zásielky. Uvedené platí primerane aj pri osobnom prevzatí tovaru u predávajúceho.

6.8. Pri doručení zásielky Slovenskou poštou v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu odporúčame zásielku neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti, či s pracovníkom pri priehradke danej pošty na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hod. od prevzatia zásielky na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený výrobok, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad – faktúru. Najbližšiu pobočku Slovenskej pošty nájdete tu: otvaraciehodiny.posta.sk.

6.9. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Kupujúci musí preukázať, že mechanické poškodenie nebolo možné zistiť ani pri dôkladnom prezretí výrobku a jeho obalu podľa bodu 6.7. Všeobecných obchodných pod podmienok. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť len ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

6.10. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 6.2. Všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle bodu 11.12. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

6.11. Spolu s tovarom bude kupujúcemu doručená aj faktúra.

7. KÚPNA CENA

7.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”).

7.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

7.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, považuje sa za deň platby deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

7.4. Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť:.

7.4.1.  platbou na dobierku,

7.4.2.  bankovým prevodom,

7.4.3.  v hotovosti na pobočke predávajúceho;

7.5. Ak si kupujúci zvolí platbu klasickým bankovým prevodom, automaticky mu predávajúci na e-mail pošle pokyny k úhrade platby. Po pripísaní platby na účet predávajúceho, obdrží kupujúci na ten istý e-mail daňový doklad. Pri platbe vopred prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na účet predávajúceho najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky v opačnom prípade môže predávajúci považovať objednávku za zrušenú. Pri osobnom odbere tovaru, ktorého kúpna cena bola zaplatená bankovým prevodom môže predávajúci vyžadovať predložiť dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas) za účelom identifikácie kupujúceho.

8. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

8.1. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

8.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

9. REKLAMAČNÝ PORIADOK

9.1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob reklamácie a postup pri riešení reklamácií. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, Občianskym zákonníkom a zákonom ochrane spotrebiteľa.

9.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim, ak sa na tovar vzťahuje záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

9.3. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho osobne, alebo doručením tovaru na adresu sídla predávajúceho. V prípade pochybností môže kupujúci vždy uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet na adrese sídla predávajúceho:

CONEX – TRADE, spol. s r.o. Košice Čermeľská cesta 1, Košice 040 01 Tel.: 055 633 74 391
Email: conex@stonline.sk

9.4. Kupujúci je pri reklamácii povinný označiť druh a rozsah vád tovaru. Dňom uplatnenia reklamácie je deň, v ktorý boli splnené obe vyššie uvedené podmienky.

9.5. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej predávajúci presne označí chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa a poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka.

9.6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

9.7. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9.8. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.

9.9. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak nedôjde k vybaveniu reklamácie v uvedenej lehote má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

9.10. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

9.11. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

9.12. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

9.13. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

9.14. Pre účely reklamácie sa:

9.14.1. za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát,

9.14.2. za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne,

9.14.3. za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

10. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

10.3. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené prípadne poskytnuté tretej osobe s výnimkou poskytnutia údajov pre účely distribúcie či platobného styku týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov.

10.4. Právnym základom pre spracovávanie osobných údajov kupujúceho je zmluvný vzťah, t.j. kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim.

10.5. Kupujúci má právo nahliadnuť do svojich osobných údajov spracovávaných predávajúcim, opraviť ich a žiadať, aby neboli ďalej spracovávané. Pre uplatnenie tohto práva je nevyhnutné zaslať predávajúcemu písomnú žiadosť na adresu sídla predávajúceho:

CONEX – TRADE, spol. s r.o. Košice Čermeľská cesta 1, Košice 040 01 Tel.: 055 633 74 391
Email: conex@stonline.sk

11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim.

11.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených v § 7 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na

diaľku, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty

11.3. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom, ktorej je:

11.3.1.  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho,

11.3.2.  predaj tovaru vyrobeného na mieru alebo

11.3.3.  predaj tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

11.3.4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, (napr. kozmetika, drogistický tovar a pod.) a

11.3.5. v ďalších prípadoch vymedzených v ust. § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

11.4. V prípade kúpy spotrebného tovaru je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

11.5. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na adresu sídla predávajúceho.

11.6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo realizované inou formou musí obsahovať údaje v ňom požadované, a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko kupujúceho, adresu kupujúceho, podpis kupujúceho, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale a to zaslaním na adresu:

CONEX – TRADE, spol. s r.o. Košice Čermeľská cesta 1, Košice 040 01 Tel.: 055 633 74 391
Email: conex@stonline.sk

11.7. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

11.8. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

11.9. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale, ust. bodu 11.4. Všeobecných obchodných podmienok tým nie je dotknuté.

11.10. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

11.11. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 11.5., 11.6. a 11.9. týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 11.12. Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

11.12. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady na doručenie tovaru, ak si kupujúci pri dodaní tovaru zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

11.13. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 11.12 Všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 11.6. Všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

11.14. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 11.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

12. RIEŠENIE SPOROV

12.1. V prípade, že kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim, alebo keď sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci podľa ustanovení zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na

začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.

12.2. Kupujúci je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie sporov s predávajúcim, v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

12.3. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, alebo v prípade iného porušenia práva kupujúceho môže si kupujúci uplatniť svoje právo prostredníctvom všeobecného súdu SR.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.

13.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

13.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

13.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

13.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

13.6. V prípade akýchkoľvek výhrad s ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok je kupujúci oprávnený kontaktovať predávajúceho a navrhnúť dojednanie ich zmeny.

Všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 01.12.2017