Oznámenie o ochrane osobných spoločnosti a Cookies

Spracovanie osobných údajov

10.1. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
10.2. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené prípadne poskytnuté tretej osobe s výnimkou poskytnutia údajov pre účely distribúcie či platobného styku týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a priezviska, adresy dodania, adresy elektronickej pošty, telefónneho čísla a čísla účtu). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov.
10.3. Právnym základom pre spracovávanie osobných údajov kupujúceho je zmluvný vzťah, t.j. kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim.
10.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu uvádzať správne a pravdivo.
10.5. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
10.6. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

11.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
11.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.